Επίσημη έναρξη του έργου Data4UA για την ενίσχυση της Διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ουκρανία

Την 1η Νοεμβρίου 2023 ξεκίνησε επίσημα το έργο Data4UA που εστιάζει στα δεδομένα με στόχο την ενίσχυση των πρωτοβουλιών διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ουκρανία. Το έργο, συνολικής διάρκειας 18 μηνών (Νοέμβριος 2023- Απρίλιος 2025), υλοποιείται από μια δυναμική κοινοπραξία εταίρων, μεταξύ των οποίων: το Ινστιτούτο Λογοτεχνίας, Λαογραφίας και Τέχνης του Πανεπιστημίου της Λετονίας σε ρόλο συντονιστή (Λετονία), το Εθνικό Πολυτεχνείο του Lviv (Ουκρανία), την εταιρεία Space4CC (Ελλάδα/Νορβηγία) και το Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνας (Σλοβενία). Το έργο υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι πρωταρχικοί στόχοι του έργου Data4UA είναι: α) η αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ) και την κοινωνία για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά στην Ουκρανία, β) η ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού και των φοιτητών των πανεπιστημίων σχετικά με τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και γ) η διερεύνηση του ρόλου των πανεπιστημίων στην προώθηση της κοινωνικής μέριμνας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που πλήττουν την πολιτιστική κληρονομιά.

Καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι σε εξέλιξη, το έργο υποστηρίζει κι ενισχύει τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, με ιδιαίτερη έμφαση στα ανοιχτά δεδομένα και συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Καθώς ο πόλεμος και οι ένοπλες συγκρούσεις συνεχίζουν να απειλούν την πολιτιστική κληρονομιά σε παγκόσμια κλίμακα, οι ψηφιακές τεχνολογίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση και προστασία των ανεκτίμητων πολιτιστικών αγαθών. Η UNESCO υπογράμμισε το γεγονός αυτό στην αναφορά της “Σημείο αιχμής | Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας στην ψηφιακή εποχή”. Το έργο Data4UA αφορά προσωπικό και φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, παρέχοντάς τους ευκαιρίες να διευρύνουν τις ικανότητές τους, ιδίως στον τομέα των δεδομένων ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς που παράγονται από τους πολίτες και της κατάρτισης σε θέματα ψηφιακής διαχείρισης. Το έργο περιλαμβάνει μια σειρά διαδραστικών μαθησιακών δραστηριοτήτων που βασίζονται σε ένα πρωτότυπο μοντέλο για τον εμπλουτισμό των οικοσυστημάτων δεδομένων πολιτιστικής κληρονομιάς.

“Στην ψηφιακή εποχή, τα διαστημικά δεδομένα, καθώς και τα δεδομένα που παράγονται από τους πολίτες, προσφέρουν μια πλούσια και μοναδική πηγή πληροφοριών από την οποία μπορούν να επωφεληθούν οι διαχειριστές της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδίως σε ζώνες ένοπλων συγκρούσεων”, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Bente Lija Bye (Space4CC). Η Κατερίνα Ζούρου, συνιδρύτρια της εταιρείας, δηλώνει πως: “Η Space4CC συμμετέχει με χαρά στο Erasmus+ έργο Data4UA για την παροχή κατάρτισης πάνω στη διαχείριση διαστημικών δεδομένων ανοικτής πρόσβασης. Ως νεοφυής επιχείρηση, η Space4CC βασίζεται στη δημιουργικότητα και την επιθυμία μας να παρέχουμε μια πρωτοποριακή επιμόρφωση στο πανεπιστημιακό προσωπικό και τους φοιτητές των σπουδών πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Space4CC προωθεί επίσης τη στενότερη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, κοινωνίας και επιχειρήσεων για την αποτελεσματική διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδίως σε περιόδους κρίσεων! Ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε στο έργο δημιουργώντας ουσιαστικό αντίκτυπο στη διαφύλαξη της Ουκρανικής πολιτιστικής κληρονομιάς!”

Το έργο Data4UA ενισχύει τις υπάρχουσες διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στη διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Χρησιμοποιώντας καινοτόμες και δημιουργικές συνεργασίες, το έργο δίνει έμφαση στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών σεμιναρίων, αναλύσεων τοπίου και δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων από πολίτες. Το έργο επιδιώκει να λειτουργήσει ως μελέτη περίπτωσης για την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, παρέχοντας έτσι σημαντική προστιθέμενη αξία για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις πολιτιστικές σπουδές και την κοινωνία των πολιτών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο Data4UA: https://www.data4ua.eu

Αριθμός Έργου: 2023-1-LV01-KA220-HED-000166558